​LØBEHJUL & WAVEBOARD          sKATEBOARD & LØBEHJUL           cYKEL          cOMBI          uNIVERSAL

Salgs- og leveringsbetingelser​

1. INFORMATION OM SCOOTERRACKS 123 IVS

Denne hjemmeside, www.scooterracks123.com (herefter kaldet Hjemmesiden), er ejet og drevet af det danske firma Scooterracks 123 IVS, CVR-nr. 35 80 59 07, Johannes V. Jensens Alle 28, 2000 Frederiksberg (herefter kaldet SR).

Firmaet kan kontaktes på telefon +45 28 36 63 02 og pr. e-mail på info@scooterracks123.com.

2. AFTALEGRUNDLAG

Disse betingelser er gældende for alle ordre afgivet af kunden via Hjemmesiden, pr. telefon, pr. e-mail eller på enhver anden måde der resulterer i et køb.

Ved placering af en ordre via Hjemmesiden, bekræfter kunden at have læst og accepteret disse betingelser.

3. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

En vare kan bestilles af kunden via Hjemmesiden, pr. telefon, pr. e-mail eller på anden måde, men SR er ikke bundet af kundens bestilling, og bindende aftale er således først indgået, når SR fremsender skriftlig ordrebekræftelse.

Tilbud fremsat af SR bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er SR i hænde senest 14 dage efter tilbuddets dato, medmindre andet fremgår skriftligt af tilbuddet. SR er ikke bundet af tilbuddet, og bindende aftale er således først indgået, når SR fremsender ordrebekræftelse efter modtagelse af kundens accept.

Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen og fremsætte skriftlige indsigelser herimod straks. Fremsætter kunden ikke skriftlige indsigelser inden denne frist, er ordrebekræftelsen bindende. SR bærer intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen.


SR forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere en ordre uden begrundelse.

Alle varer specialproduceres til kunden, og produktion af den aftalte leverance vil først blive påbegyndt efter SR har modtaget købesummen.

4. LEVERINGSBETINGELSER OG LEVERINGSTID

Levering sker ab fabrik København. Levering sker således på kundens risiko, uanset at levering rent praktisk foranstaltes af SR.


Leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er omtrentlig og er afhængig af kundens betaling af fakturaen. Delleverancer kan finde sted.

Nægter kunden eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde SR’s udgifter og/eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevaringsomkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.

5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser (herunder priser angivet i kataloger og på Hjemmesiden) angives i DKK ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter og lign. er SR berettiget til at ændre de overfor kunden tilbudte og/eller aftalte priser med ti (10) dages varsel.

Særlig for forbrugere
Købesummen forfalder til betaling på den på fakturaen angivne forfaldsdag, eller senest 8 dage fra fakturadato, hvis ingen forfaldsdag fremgår. Ved betaling med bankoverførsel, anses betaling for sket når pengene er tilgængelig på den af SR angivne konto.

Ved forsinket betaling beregnes morarente med den til enhver tid gældende procesrente.

Særlig for erhvervsdrivende
K Købesummen forfalder til betaling på den på fakturaen angivne forfaldsdag, eller senest 8 dage fra fakturadato, hvis ingen forfaldsdag fremgår. Ved betaling med bankoverførsel, anses betaling for sket når pengene er tilgængelig på den af SR angivne konto.

Ved forsinket betaling beregnes morarente med 2 % pr. måned fra forfaldsdag.

6. PRODUKTINFORMATION

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

7. FORTRYDELSESRET (FORBRUGERE)

Forbrugere kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, kunden har fået varen eller den første levering i hænde.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal kunden tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til SR. Det er tilstrækkeligt, at kunden inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til SR.

Medmindre andet er aftalt, skal kunden selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbage sendelse.

SR navn og adresse, hvortil varen skal tilbagesendes fremgår af punkt 1 i disse betingelser.

8. FORTRYDELSESRET (ERHVERVSDRIVENDE)

SR yder ingen fortrydelsesret eller returret for erhvervskunder.

9. ANSVAR FOR FORSINKELSE

Er der skriftligt aftalt en fast leveringstid, betragtes levering senest 30 dage efter aftalt leveringstid på grund af SR’s forhold i enhver henseende som rettidig levering.

Såfremt forsinkelse skyldes, at SR er i en situation som angivet i punkt (force majeure), udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen vare. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

10. REKLAMATION OG MANGLER (FORBRUGERE)

Ved levering skal kunden straks, og senest inden rimelig tid fra leverancens modtagelse, undersøge det købte. Reklamation over synlige mangler skal ske skriftligt inden rimelig tid efter kunden er blevet opmærksom på manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede mangelen, er altid rettidig.

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, hvis reklamationen er berettiget. Enhver reklamation efter dette tidspunkt vil blive afvist. En mangel som viser sig inden seks måneder efter at kunden overtog produktet (normalt leveringstidspunkt) skal formodes at have eksisteret ved risikoens overgang.

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, hvis reklamationen er berettiget.

SR skal hurtigst muligt efter at have fået kendskab til en mangel, iværksætte tiltag for at rette manglen. SR betaler ikke for udgifter, som kan forekomme, hvis kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre manglen, såfremt det ikke på forhånd er aftalt med SR.

Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangle, som kan tilregnes SR, skal kunden erstatte de udgifter, SR måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. advokatudgifter.

11. REKLAMATION OG MANGLER (ERHVERVSDRIVENDE)

Ved levering skal kunden straks, og senest inden to (2) dage fra leverancens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det købte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Reklamation over synlige mangler skal ske skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen dog senest to (2) dage efter levering. Reklamation over skjulte synlige mangler skal ske skriftligt ved konstatering dog senest to (2) dage efter disse er eller burde være opdaget.

Vi garanterer, at varen ved almindelig brug ikke lider af fejl og mangler i en periode på 12 måneder efter leveringsdato. Den absolutte reklamationsfrist er 12 måneder fra leveringsdato. Enhver reklamation efter dette tidspunkt vil blive afvist.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er SR’s ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden rimelig tid. SR er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. SR yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.

Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser.

Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangle, som kan tilregnes SR, skal kunden erstatte de udgifter, SR måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. advokatudgifter.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING (FORBRUGERE)

En forbruger kan alene kræve rettigheder, der fremgår af disse betingelser eller af deklaratoriske lovregler i de danske love om forbrugebeskyttelse.

SR’s ansvar og forpligtelse til at udbedre mangler omfatter ikke mangler, der opstår som følge af kundens anvendelse af en vare i forbindelse med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker varens funktionalitet, fejl der opstår som følge af kundens modifikation af varen på nogen måde, defekter der opstår som følge af kundens anvendelse af varen på en måde, den ikke er beregnet til, defekter opstået som følge af uagtsomhed på vegne af kunden eller tredjemand, fra slitage, ulykke, brand eller andre eksterne årsager, ændringer eller reparation, kommerciel brug eller mangler i relation til manglende opfyldelse af krav eller ønsker til funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og klart er beskrevet i ordrebekræftelsen.

SR er ansvarlig for eventuelle tab kunden måtte lide som et resultat af, at SR overtræder nærværende vilkår, hvis tabene var rimelige og forudsigelige for både kunden og SR på det tidspunkt, hvor kunden begyndte at bruge Hjemmesiden, eller en aftale om salg af varer af SR til kunden blev indgået. SR er på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskade.


SR’s ansvar kan i intet tilfælde overstige det samlede fakturabeløb for den pågældende kunde, og SR er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ovenstående begrænsninger af ansvar gælder også for SR så vidt SR måtte blive ansvarlig over for kunden uden for kontrakt.

SR’s eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og SR påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING (ERHVERVSDRIVENDE)

Kunden kan kun gøre krav på rettigheder, der udtrykkeligt er anført i disse vilkår er eller som følger af deklaratoriske lovregler.

SR giver ingen garantier, udtrykkelige, underforståede, lovmæssige eller ej, og SR frasiger sig specifikt ethvert garanti for varens egnethed til bestemte formål, medmindre andet er angivet direkte på disse vilkår.

SR’s ansvar og forpligtelse til at udbedre mangler omfatter ikke mangler, der opstår som følge af kundens anvendelse af en vare i forbindelse med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker varens funktionalitet, fejl der opstår som følge af kundens modifikation af varen på nogen måde, defekter der opstår som følge af kundens anvendelse af varen på en måde, den ikke er beregnet til, defekter opstået som følge af uagtsomhed på vegne af kunden eller tredjemand, fra slitage, ulykke, brand eller andre eksterne årsager, ændringer eller reparation, kommerciel brug eller mangler i relation til manglende opfyldelse af krav eller ønsker til funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og klart er beskrevet i ordrebekræftelsen.

SR er på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskade.

SR’s ansvar kan i intet tilfælde overstige det samlede fakturabeløb for den pågældende kunde, og SR er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ovenstående begrænsninger af ansvar gælder også for SR så vidt SR måtte blive ansvarlig over for kunden uden for kontrakt.

SR’s eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og SR påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.

14. PRODUKTANSVAR

SR påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.

15. FORCE MAJEURE

SR er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som SR ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lign.

16. SR’S IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Kunden er bekendt med at alle immaterielle rettigheder til SR’s varemærker og design tilkommer SR.

17. DATABEHANDLING

Kundens oplysninger opbevares og/eller overføres i nøje overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse.

Kunden kan meddele SR, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.

Information indtastet af kunden på Hjemmesiden vil blive gemt i SR’s database til videre behandling til brug for at udfylde kundens orden. Oplysningerne vil blive opbevaret i mindst 5 år i henhold til kravene i dansk lovgivning om bogføring.

Ingen personlige oplysninger vil blive gemt, og de lagrede oplysninger, vil ikke blive udleveret til tredjepart.

Desuden registrerer SR alle besøgende og deres opførsel på Hjemmesiden til statistiske formål.

18. LOVVALG OG VÆRNETING

Disse betingelser og alle ordre, aftaler og leverancer fra SR er underlagt dansk lov med undtagelse af CISG. Tvister skal afgøres ved SR’s hjemting som første instans.

Vores kunder siger​

Interesseret? Så send en forespørgsel

Ønsker du at vide mere om hvordan vi kan designe en løsning til netop jer, så udfyld formularen og vi vil vende retur snarest muligt. Vi ser frem til at høre fra jer!​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg os på Facebook

Johannes V. Jensens Alle 28, 2000 Frederiksberg